முன்னாள் மன்னார் ஆயர் இராயப்பு ஜோசப் ஆண்டகையின் ஆசீர்வதித்துடன் முன்னணிக்கு ஆதரவான துண்டு பிரசுரம் விநியோகம்.

செயலாளர் ராஜ்குமார் கூற்றுப்படி, யாழ்ப்பாணம் மற்றும் வன்னி மாவட்டங்கள் முழுவதும் 12,000 சைக்கிள் சின்னத்தின் ஆதரவு துண்டு பிரசுரத்தை விநியோகித்தனர்.

NEW YORK, NEW YORK, USA, August 2, 2020 /EINPresswire.com/ — முன்னாள் மன்னார் ஆயர் இராயப்பு ஜோசப் ஆண்டகையின் ஆசீர்வதித்துடன் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு ஆதரவான துண்டு பிரசுரம் விநியோகம்.

இன்று காணாமல் ஆக்கப்பட்ட வவுனியா தாய்மார்கள் முன்னாள் மன்னார் ஆயர் இராயப்பு ஜோசப் ஆண்டகையை அவரது மன்னார் ஆயர் இல்லத்தில் சந்தித்தனர்.

அவர்கள் அவருடன் உரையாடிய போது , ​​அவர்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை ஆதரிப்பதற்கான 10 காரணங்கள் உள்ள துண்டு பிரசுரத்தை அவரிடம் கொடுத்தனர். அதை படித்தவுடன், அவருடைய முகத்தில் மகிழ்ச்சி தெரிந்தது.

பின்னர் அவர் நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்தார்.

இந்த தாயமார்கள் , மன்னார் மாவட்டத்தைச் சுற்றியுள்ள மன்னார் பஸ் நிலையம் , முருங்கன், நாலாட்டான் ஆகிய இடங்களில் சைக்கிள் சின்னத்தின் ஆதரவு துண்டு பிரசுரத்தை விநியோகித்தனர். மன்னார் பஸ் நிலையத்திலிருந்து பல்வேறு இடங்களுக்கு பயணிக்கும் மக்களுக்கும் விநியோகித்தனர்.

இந்த தாய்மார்கள் வன்னியில் உள்ள ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் சென்று இந்த துண்டு பிரசுரத்தை வழங்கினர். இப்பணியில் 50 மேற்பட்ட தாய்மார்கள் ஈடு பட்டனர்.

இந்த தாய்மார்கள் தங்கள் சைக்கிள் சின்னத்தின் ஆதரவு பிரச்சாரத்தை, கடந்த புதன் 29, 2020 அன்று யாழ் தந்தை செல்வாவின் நினைவு இடத்தில் தொடங்கினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் , ​​யாழ்ப்பாண பஸ் நிலையத்திலிருந்து பல்வேறு இடங்களுக்குச் செல்லும் மக்களுக்கு சைக்கிள் சின்னத்தின் ஆதரவு துண்டு பிரசுரத்தை விநியோகித்தனர்.

செயலாளர் ராஜ்குமார் கூற்றுப்படி, அவர்கள் யாழ்ப்பாணம் மற்றும் வன்னி மாவட்டங்கள் முழுவதும் 12,000 சைக்கிள் சின்னத்தின் ஆதரவு துண்டு பிரசுரத்தை விநியோகித்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

VIDEO: சைக்கிள் சின்னத்திற்கே எமது வாக்கு – காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகள் – வவுனியா

Editor
Tamil Diaspora News
+1 914-713-4440
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter

சைக்கிள் சின்னத்திற்கே எமது வாக்கு – காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகள் – வவுனியா


Source: EIN Presswire

Three Major US Tamil Organizations Supporting Gajan’s TNPF Party, in Sri Lankan Election on August 5, 2020

Candidates from TNPF

TNPF's goal is to push for an International Investigation to bring justice and accountability and a referendum for a safe and secure homeland for Tamils.

Their goal is to save the Tamils and our nation and not to selfishly serve their own their benefit. They have tremendous hearts.”

— Director, Tamils for Trump

NEW YORK , NEW YORK, USA, August 1, 2020 /EINPresswire.com/ — Three Major US Tamil Organizations Supporting Gajan’s TNPF Party, in Sri Lanka Election on August 5, 2020

In the upcoming Sri Lanka election on August 5 of this year, Tamils are facing a major challenge in choosing the members of parliament. This election will decide the future of the Tamils and their survival.

They have several choices among the three parties.

Most of the Tamils rejected the Tamil National Alliance (TNA) for its incompetence and inaction, the reversal of their policies, and its support of the Sri Lankan government in exchange for perks. The TNA's corruption was seen when it threw out their own party member, Mrs. Maheswary, when she asked for account details for the many thousands of dollars received from the Tamil Diaspora.

When a party is corrupt, its focus is on money making. It will not care for the Tamils but instead raise a few false statements here and there to protect itself from being ousted from power.

Most of the Tamils are saying that the TNA betrayed the Tamils. It is time for TNA to go home.
11 years were wasted by electing TNA members. Most Tamils regret this profoundly.

Now Tamils have two choices: the leadership of Gajendrakumar Ponnampalam and the Tamil National People's Front, or CV Vigneswaran and the Tamil People''s National Alliance. Either would be welcomed by the Tamils.

Mr. Vigneswaran is an honest man. We believe his sincerity and his Tamil nationalism. Vigneswaran's policy is similar to that of Ponnampalam's party. Mr. Shivajilingam, a resilient candidate from Vigneswaran's party, is a no nonsense individual and a man of action. He has done many notable and historical things as a Council member. We welcome his true Tamil nationalism.

TPNA candidates have been in power as MPs, Council members, and Chief Minister. We saw their progress; while they were steady and positive, but we are in a desperate state, so we need young, dedicated, and forceful people to drive our policy into action.

We wanted both Gajendrakumar and CV Vigneswarn to be in one party, but it failed. We hope in the future for the sake of the Tamils that both will join as winners of the parliamentary elections to achieve our goal, which is a secured and protected Tamil Homeland.

Gajendrakumar's party, the Tamil National People's Front (TNPF), has three young lawyers who can articulate the Tamils' political wishes. They are very knowledgeable in international politics as well as the operational methods of UN, UNHRC and ICC. They are very honest, committed, and they respect and honor the victims of the ethnic war and the Liberation Tigers of Tamil Eelam who fought for independence. They are the Tamil nationalists and patriots of the Tamil homeland.

They are new to politics, so therefore they are uncorrupted, unlike the establishment. Their goal is to save the Tamils and our nation and not to selfishly serve their own their benefit. They have tremendous hearts. It is difficult for Sinhalese politicians Sinhalese elite or even Sinhalese Buddhist priests to lead them astray, and as successful lawyers they would not be tempted by money.

If they are elected as MPs, it is noted that they will donate the money received from car permits to impoverished Tamils.

They have a solid plan to rebuild the Tamils’ economy.

They were in politics for at least 10 years and have opposed the TNA's and Sinhalese's policy in the past.

They are not the Liberation Tigers of Tamil Eelam, but they have a personality like our brave fighters. They are determined.
Their goal is to push for an International Investigation of the Sri Lankan genocide and to bring justice, accountability, and referendum for a safe and secure homeland for the Tamils.

Their first task is to travel to the capitals of the powerful countries. Their understanding is everything is decided in the capitals, not in the UNHRC or UN.

Therefore, the Tamils for Trump , American Tamil Forum and Tamil Diaspora News are endorsing the TNPF and urging the Tamils in Tamil Eelam to vote for the TNPF to give a mandate to represent the Tamils in the UN and the rest of the world.

Communication Director
Tamils for Trump
+1 914-721-0505
email us here


Source: EIN Presswire

Online Leadership Summit Inspires Young Minds from Home Nationwide

MC Terry Henderson

Bethany Hamilton

The IYF has over decades of experience in planting hope in the hearts of the youth, and it has never been more important than this year.

ONLINE, UNITED STATES, August 1, 2020 /EINPresswire.com/ — Students flocked to attend the 10th annual IYF World Camp, a youth leadership summit hosted by the International Youth Fellowship, which is a nonprofit organization looking to strengthen emotional and mental fortitude in young people by providing character-development education that addresses mental health issues. This year, due to the circumstances regarding Coronavirus, the camp was held all online.

“Due to the COVID-19 pandemic, our annual youth leadership summit had to move online in suit with many public and private educational curricula”, commented Glen Heil, the Program Director of the IYF Online World Camp. “Along with the overall danger with the virus, many young people have had a hard time during prolong quarantine and experienced ingrained stress from having to undergo social distancing as well as remote schooling. The camp featured interactive, online team challenges and events, motivational lectures by world-class speakers, as well as skills and crafts taught by experts in their field.”

Academy classes where students could like Fitness with instructor Carlos Salas a Calisthenics Master Trainer at Fit Calisthenics in Toronto, Canada, Acting with Instructor Trudy Steibl, the NY Director of the HB Teen Intensive in Acting, Illustration and Comics with Kyle Fewell, a skilled Illustrator from Brooklyn, NY. Motivational Speakers included Jodi Benson, acclaimed Broadway actress and the voice of Disney’s Ariel, Bethany Hamilton, world champion surfer and survivor of a lethal shark attack, and Phil Handy, the assistant coach of the Los Angeles Lakers.

About International Youth Fellowship
International Youth Fellowship USA (www.iyfusa.org) is a nonprofit youth organization providing extracurricular activities to young people that facilitate emotional and mental fortitude in the heart, provide character-development education to address mental health issues, and instill global mindedness through cultural exchange. Through programs such as international volunteer trips, community service projects, culture events, premiere musical concerts, and youth leadership summits, IYF wishes to provide an experience where young people can feel good about themselves, young minds are strengthened to overcome the challenges in their lives, and lives are catapulted in a positive direction.

Philemon Yoo
IYF USA
+1 646-907-9854
email us here
Visit us on social media:
Facebook


Source: EIN Presswire