முன்னாள் மன்னார் ஆயர் இராயப்பு ஜோசப் ஆண்டகையின் ஆசீர்வதித்துடன் முன்னணிக்கு ஆதரவான துண்டு பிரசுரம் விநியோகம்.

செயலாளர் ராஜ்குமார் கூற்றுப்படி, யாழ்ப்பாணம் மற்றும் வன்னி மாவட்டங்கள் முழுவதும் 12,000 சைக்கிள் சின்னத்தின் ஆதரவு துண்டு பிரசுரத்தை விநியோகித்தனர்.

NEW YORK, NEW YORK, USA, August 2, 2020 /EINPresswire.com/ — முன்னாள் மன்னார் ஆயர் இராயப்பு ஜோசப் ஆண்டகையின் ஆசீர்வதித்துடன் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு ஆதரவான துண்டு பிரசுரம் விநியோகம்.

இன்று காணாமல் ஆக்கப்பட்ட வவுனியா தாய்மார்கள் முன்னாள் மன்னார் ஆயர் இராயப்பு ஜோசப் ஆண்டகையை அவரது மன்னார் ஆயர் இல்லத்தில் சந்தித்தனர்.

அவர்கள் அவருடன் உரையாடிய போது , ​​அவர்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை ஆதரிப்பதற்கான 10 காரணங்கள் உள்ள துண்டு பிரசுரத்தை அவரிடம் கொடுத்தனர். அதை படித்தவுடன், அவருடைய முகத்தில் மகிழ்ச்சி தெரிந்தது.

பின்னர் அவர் நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்தார்.

இந்த தாயமார்கள் , மன்னார் மாவட்டத்தைச் சுற்றியுள்ள மன்னார் பஸ் நிலையம் , முருங்கன், நாலாட்டான் ஆகிய இடங்களில் சைக்கிள் சின்னத்தின் ஆதரவு துண்டு பிரசுரத்தை விநியோகித்தனர். மன்னார் பஸ் நிலையத்திலிருந்து பல்வேறு இடங்களுக்கு பயணிக்கும் மக்களுக்கும் விநியோகித்தனர்.

இந்த தாய்மார்கள் வன்னியில் உள்ள ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் சென்று இந்த துண்டு பிரசுரத்தை வழங்கினர். இப்பணியில் 50 மேற்பட்ட தாய்மார்கள் ஈடு பட்டனர்.

இந்த தாய்மார்கள் தங்கள் சைக்கிள் சின்னத்தின் ஆதரவு பிரச்சாரத்தை, கடந்த புதன் 29, 2020 அன்று யாழ் தந்தை செல்வாவின் நினைவு இடத்தில் தொடங்கினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் , ​​யாழ்ப்பாண பஸ் நிலையத்திலிருந்து பல்வேறு இடங்களுக்குச் செல்லும் மக்களுக்கு சைக்கிள் சின்னத்தின் ஆதரவு துண்டு பிரசுரத்தை விநியோகித்தனர்.

செயலாளர் ராஜ்குமார் கூற்றுப்படி, அவர்கள் யாழ்ப்பாணம் மற்றும் வன்னி மாவட்டங்கள் முழுவதும் 12,000 சைக்கிள் சின்னத்தின் ஆதரவு துண்டு பிரசுரத்தை விநியோகித்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

VIDEO: சைக்கிள் சின்னத்திற்கே எமது வாக்கு – காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகள் – வவுனியா

Editor
Tamil Diaspora News
+1 914-713-4440
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter

சைக்கிள் சின்னத்திற்கே எமது வாக்கு – காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகள் – வவுனியா


Source: EIN Presswire

Three Major US Tamil Organizations Supporting Gajan’s TNPF Party, in Sri Lankan Election on August 5, 2020

Candidates from TNPF

TNPF's goal is to push for an International Investigation to bring justice and accountability and a referendum for a safe and secure homeland for Tamils.

Their goal is to save the Tamils and our nation and not to selfishly serve their own their benefit. They have tremendous hearts.”

— Director, Tamils for Trump

NEW YORK , NEW YORK, USA, August 1, 2020 /EINPresswire.com/ — Three Major US Tamil Organizations Supporting Gajan’s TNPF Party, in Sri Lanka Election on August 5, 2020

In the upcoming Sri Lanka election on August 5 of this year, Tamils are facing a major challenge in choosing the members of parliament. This election will decide the future of the Tamils and their survival.

They have several choices among the three parties.

Most of the Tamils rejected the Tamil National Alliance (TNA) for its incompetence and inaction, the reversal of their policies, and its support of the Sri Lankan government in exchange for perks. The TNA's corruption was seen when it threw out their own party member, Mrs. Maheswary, when she asked for account details for the many thousands of dollars received from the Tamil Diaspora.

When a party is corrupt, its focus is on money making. It will not care for the Tamils but instead raise a few false statements here and there to protect itself from being ousted from power.

Most of the Tamils are saying that the TNA betrayed the Tamils. It is time for TNA to go home.
11 years were wasted by electing TNA members. Most Tamils regret this profoundly.

Now Tamils have two choices: the leadership of Gajendrakumar Ponnampalam and the Tamil National People's Front, or CV Vigneswaran and the Tamil People''s National Alliance. Either would be welcomed by the Tamils.

Mr. Vigneswaran is an honest man. We believe his sincerity and his Tamil nationalism. Vigneswaran's policy is similar to that of Ponnampalam's party. Mr. Shivajilingam, a resilient candidate from Vigneswaran's party, is a no nonsense individual and a man of action. He has done many notable and historical things as a Council member. We welcome his true Tamil nationalism.

TPNA candidates have been in power as MPs, Council members, and Chief Minister. We saw their progress; while they were steady and positive, but we are in a desperate state, so we need young, dedicated, and forceful people to drive our policy into action.

We wanted both Gajendrakumar and CV Vigneswarn to be in one party, but it failed. We hope in the future for the sake of the Tamils that both will join as winners of the parliamentary elections to achieve our goal, which is a secured and protected Tamil Homeland.

Gajendrakumar's party, the Tamil National People's Front (TNPF), has three young lawyers who can articulate the Tamils' political wishes. They are very knowledgeable in international politics as well as the operational methods of UN, UNHRC and ICC. They are very honest, committed, and they respect and honor the victims of the ethnic war and the Liberation Tigers of Tamil Eelam who fought for independence. They are the Tamil nationalists and patriots of the Tamil homeland.

They are new to politics, so therefore they are uncorrupted, unlike the establishment. Their goal is to save the Tamils and our nation and not to selfishly serve their own their benefit. They have tremendous hearts. It is difficult for Sinhalese politicians Sinhalese elite or even Sinhalese Buddhist priests to lead them astray, and as successful lawyers they would not be tempted by money.

If they are elected as MPs, it is noted that they will donate the money received from car permits to impoverished Tamils.

They have a solid plan to rebuild the Tamils’ economy.

They were in politics for at least 10 years and have opposed the TNA's and Sinhalese's policy in the past.

They are not the Liberation Tigers of Tamil Eelam, but they have a personality like our brave fighters. They are determined.
Their goal is to push for an International Investigation of the Sri Lankan genocide and to bring justice, accountability, and referendum for a safe and secure homeland for the Tamils.

Their first task is to travel to the capitals of the powerful countries. Their understanding is everything is decided in the capitals, not in the UNHRC or UN.

Therefore, the Tamils for Trump , American Tamil Forum and Tamil Diaspora News are endorsing the TNPF and urging the Tamils in Tamil Eelam to vote for the TNPF to give a mandate to represent the Tamils in the UN and the rest of the world.

Communication Director
Tamils for Trump
+1 914-721-0505
email us here


Source: EIN Presswire

Online Leadership Summit Inspires Young Minds from Home Nationwide

MC Terry Henderson

Bethany Hamilton

The IYF has over decades of experience in planting hope in the hearts of the youth, and it has never been more important than this year.

ONLINE, UNITED STATES, August 1, 2020 /EINPresswire.com/ — Students flocked to attend the 10th annual IYF World Camp, a youth leadership summit hosted by the International Youth Fellowship, which is a nonprofit organization looking to strengthen emotional and mental fortitude in young people by providing character-development education that addresses mental health issues. This year, due to the circumstances regarding Coronavirus, the camp was held all online.

“Due to the COVID-19 pandemic, our annual youth leadership summit had to move online in suit with many public and private educational curricula”, commented Glen Heil, the Program Director of the IYF Online World Camp. “Along with the overall danger with the virus, many young people have had a hard time during prolong quarantine and experienced ingrained stress from having to undergo social distancing as well as remote schooling. The camp featured interactive, online team challenges and events, motivational lectures by world-class speakers, as well as skills and crafts taught by experts in their field.”

Academy classes where students could like Fitness with instructor Carlos Salas a Calisthenics Master Trainer at Fit Calisthenics in Toronto, Canada, Acting with Instructor Trudy Steibl, the NY Director of the HB Teen Intensive in Acting, Illustration and Comics with Kyle Fewell, a skilled Illustrator from Brooklyn, NY. Motivational Speakers included Jodi Benson, acclaimed Broadway actress and the voice of Disney’s Ariel, Bethany Hamilton, world champion surfer and survivor of a lethal shark attack, and Phil Handy, the assistant coach of the Los Angeles Lakers.

About International Youth Fellowship
International Youth Fellowship USA (www.iyfusa.org) is a nonprofit youth organization providing extracurricular activities to young people that facilitate emotional and mental fortitude in the heart, provide character-development education to address mental health issues, and instill global mindedness through cultural exchange. Through programs such as international volunteer trips, community service projects, culture events, premiere musical concerts, and youth leadership summits, IYF wishes to provide an experience where young people can feel good about themselves, young minds are strengthened to overcome the challenges in their lives, and lives are catapulted in a positive direction.

Philemon Yoo
IYF USA
+1 646-907-9854
email us here
Visit us on social media:
Facebook


Source: EIN Presswire

HealthCare Chaplaincy Network Announces Wellstar Cobb Hospital Wins Excellence in Spiritual Care Award

Rev. Raymond G. Coffman and Rev. Dr. Yolanda Davis show off their Excellence in Spiritual Care Award given by HealthCare Chaplaincy Network.

Our entire team has worked hard to integrate spiritual health and chaplaincy into our overall healthcare delivery, and we are honored to be recognized for our achievement.”

— Rev. Raymond G. Coffman, Wellstar Cobb spiritual health team manager

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, July 31, 2020 /EINPresswire.com/ — HealthCare Chaplaincy Network (HCCN) announced Wellstar Cobb Hospital successfully renewed their Excellence in Spiritual Care Award. It is the first institution in the state of Georgia to receive this award.

Wellstar Cobb Hospital is applauded for adopting a philosophy of "providing world-class healthcare to every person, every time" that includes spiritual care as a vital component of caring for the whole person.

“This award sends the message that the Wellstar Cobb organization has developed a firm strategy to ensure effective spiritual assistance to its patients,” said the Rev. Eric J. Hall, HCCN’s president and CEO.

The Excellence in Spiritual Care Award is a prestigious recognition of an organization’s excellence in spiritual care. The award signifies that an organization is committed to addressing patients’ spiritual and religious needs through the best practices in spiritual care. The standards of excellence include: employing an interdisciplinary approach to spiritual care; engaging in quality improvement projects; and the strategic deployment of chaplaincy care resources.

“We care for the whole person – body, mind and spirit. We are dedicated to helping our patients and team members find comfort and deeper meaning by offering best practices in spiritual care,” said the Rev. Raymond G. Coffman, manager of Wellstar Cobb Hospital’s spiritual health team. “Our entire team has worked hard to integrate spiritual health and chaplaincy into our overall healthcare delivery, and we are honored to be recognized for our achievement.”

Members of the award-winning team include: Rev. Raymond G. Coffman, Manager of Spiritual Health; Rev. Dr. Yolanda Davis, Staff Chaplain; Brandy Amandolia. R.N., Manager Accreditation & Licensure; and Rev. William Austin, Spiritual Care Volunteer. Callie Andrews serves as the President of Wellstar Cobb Hospital.

Wellstar Cobb is a "Top 100" rated, 382-bed hospital that serves South Cobb County's health needs, including cancer and cardiac programs, a private maternity center and accredited total joint program.

###
About HealthCare Chaplaincy Network
The HealthCare Chaplaincy Network is a nonprofit health care organization that helps people and families faced with the distress of illness and suffering to find spiritual comfort and meaning. HCCN provides clinical pastoral education, continuing professional education, and research on the effectiveness of chaplaincy care. For more information, visit www.healthcarechaplaincy.org or call 212-644-1111.

Molly Sabala
HealthCare Chaplaincy Network
+1 212-644-1111
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn


Source: EIN Presswire

Evangelist John Dye Debuts Most Anticipated Spiritual Edification

Your Personal Destiny: A Complete Guide

"The motivational speaker, Evangelist John Dye, launches his enchiridion for Spiritual Enlightenment entitled, Your Personal Destiny: A Complete Guide"

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, July 30, 2020 /EINPresswire.com/ — Recently released by Evangelist John Dye, “Your Personal Destiny: A Complete Guide” rekindles the spiritual relationship of each person with God. The book grants its readers an intrinsic journey, guiding them into the pinnacle level of self-enlightenment. As a spiritual counselor himself, Evangelist John Dye seeks to share his deep understanding of each step of this internal journey, leading you closer to God.

Millions of people across the globe have asked existential questions about life and faith – the intertwining philosophy of existentialism. Seeking the answers to these questions takes time, which frustrates and places a person in a constant state of struggle. Evangelist John Dye understands this constant internal dilemma, which pushed him to publish his book “Your Personal Destiny: A Complete Guide”.

Just like how the sun finds its way to the thinnest of cracks, God’s presence extends to perpetuity, constantly finding its way to each person. “Your Personal Destiny: A Complete Guide” helps its readers identify these spiritual opportunities for you to open up.

Evangelist John Dye is constantly in touch with the spiritual needs of people, allowing him to deliver the truth with core-affecting lines.

“Your Personal Destiny: A Complete Guide” is now available on Amazon or Barnes & Noble in different formats to suit the needs of each reader. Also on https://www.heartministriesonline.com/

About the Author

Evangelist John Dye is a model, actor, motivational speaker, and spiritual counselor, who constantly associates in the spiritual needs of many; seeking the will of God and his grace. His passion in listening to the needs of others has led him to do multiple radio and TV interviews, which in turn has made him realize his calling to write this spiritual guide for everybody.

As he shares a path to every person on how to connect with God in their way, Evangelist John Dye believes that each individual has their spiritual path to take. And it is his utmost pleasure to steer your direction towards spiritual edification, awareness, and growth.

It has been said without a vision the people perish, but Evangelist John Dye has brought us a vision and the truth from God that we should listen and respond too for a change. (Order your copy now)

Mary Mason
Book-Art Press Agency
+1 866-257-9368
email us here


Source: EIN Presswire

Florida Scientology Volunteer Ministers Preparing for 2020 Hurricane Season

CLEARWATER, FLORIDA, UNITED STATES, July 30, 2020 /EINPresswire.com/ — As the Natural Hurricane Center announced several storms forming in the Central Pacific, Pacific Eastern and Atlantic, the Volunteer Ministers of Florida are conducting a hygiene supplies drive. The VMs are packaging donations of soap, toilet paper, tooth brushes, tooth paste, and other vital personal items into thousands of hygiene kits that will be provided to people in shelters or those who may lose their possessions because of a catastrophe. Donations are accepted at the Volunteer Ministers center, 101 N. Fort Harrison Avenue downtown Clearwater every day from 2PM to 7PM.

“The challenge is to have supplies ready, all the materials, tools and the organization in place so we can hit the road at a moment’s notice to provide the needed assistance,” says Glendy Goodsell, Volunteer Ministers Executive Director.

For more information on the VMs or how to donate hygiene supplies, call 727-467-6965 or email Glendy@volunteerministers.org

Scientology Volunteer Ministers:

The Scientology Volunteer Minister (VM) program was launched more than thirty years ago, in response to an appeal by Scientology founder L. Ron Hubbard. Noting a tremendous downturn in the level of ethics and morality in society, and a consequent increase in drugs and crime, Mr. Hubbard wrote, “If one does not like the crime, cruelty, injustice and violence of this society, he can do something about it. He can become a VOLUNTEER MINISTER and help civilize it, bring it conscience and kindness and love and freedom from travail by instilling into it trust, decency, honesty and tolerance.” The program has adopted the slogan “Something Can Be Done About It”. At the Scientology Volunteer Ministers center in downtown Clearwater, VMs are trained in the 19 chapters of the Scientology Handbook, basic first aid, and safety techniques.

Glendy Goodsell
Volunteer Ministers
+1 727-467-6965
email us here
Visit us on social media:
Facebook
LinkedIn


Source: EIN Presswire

Russian Icon Offers Advisory Services in the Field of Antique Icons

Russian Icon offers bespoke advisory services in the field of antique Russian icons to assist clients interested in selling or expanding their collection.

NEW YORK, NY, UNITED STATES, July 30, 2020 /EINPresswire.com/ — In cooperation with the leading experts, Russian Icon offers bespoke advisory services on the purchase, sale, and valuation of antique Russian icons to assist clients interested in selling, expanding, or starting their own collection of religious icon art. This includes analysis of the market, as well as due diligence on antique icons. We also provide our clients with professional collection management and curatorial services, help with exhibition and publication, and many more.

Established by the Russian icon expert and collector Oleg Kushnirskiy, Russian Icon is an online gallery focused on the preservation and collection of rare and unique pieces of Russian icon art. We particularly specialize in 18th-19th century icons created in Palekh, Kholuy, Mstyora, Vetka, Guslitsy, and other famous iconographic centers of the Russian Empire, but also work with much earlier examples of antique religious art. Some of the most important icons from the above-mentioned period and their detailed descriptions are included in the Russian Icon Book released in collaboration with the well-known Museum of the Russian Icon in Moscow and the leading experts in Russian art history and iconography, Anna Ivannikova and Sergey Khodorkovskiy.

In addition to our work on a variety of cultural projects related to antique Russian icons, Russian Icon provides advisory and management services. These include:
• condition investigation;
• administration and record keeping;
• appraisal and authentication;
• provenance and historical research;
• estimation of the market value for tax and insurance purposes;
• collection disposition and/or upgrade;
• curatorial services;
• exhibition and publication;
• investment solutions;
• help with buying and selling antique icons;
• storage, security, and display recommendations;
• packing, crating, and transportation.

Russian Icon also offers professional icon restoration and conservation services performed by the most reputable icon restorers working with the museums and auction houses worldwide. We deal with icons of any type, condition, and age, doing our best to preserve their value and cultural significance. The initial consultation, as well as the preliminary evaluation of antique icons, is free of charge and can be provided online upon request.

Whether it comes to the purchase or selling of important Russian icons or developing a meaningful collection of religious icon art and artifacts, Russian Icon provides a professional, personalized approach to every client, no matter their needs and requirements. We work closely with the leading experts and specialists in Russian icon art to deliver the highest quality of services and assistance. If you need bespoke advisory and collection management services in the field of antique Russian icons, be sure to contact our team for the details. For more information, please visit our website and join Russian Icon on social media platforms.

Ilya Kushnirskiy
Russian Icon
+1 917-658-5075
email us here
Visit us on social media:
Facebook
LinkedIn


Source: EIN Presswire

"Tiger King" Joe Exotic Finds God in Prison, Requests Presidential Pardon in Letter to Josh Belcher Uncharted Podcast

The Josh Belcher Uncharted Podcast

Exotic says he has become a minister in prison, shares his thoughts on the death of George Floyd, blames politicians and Hollywood for America's race issues.

I have the platform. I have the mouth. And I truely [sic] believe I can unite THIS nation without politics.”

— Joe Exotic

NASHVILLE, TN, USA, July 30, 2020 /EINPresswire.com/ — On today’s episode of the Josh Belcher Uncharted Podcast, Belcher reads another exclusive letter from "Tiger King” Joe Exotic. This is the 2nd letter received from Exotic in prison, following the 3-page, single-spaced, handwritten letter received in early June and read at Exotic’s request on Episode 51.5 (June 3).

In his new 3-page handwritten letter, dated July 15, Exotic says he has been baptized in prison and has become a minister. He shares his thoughts on the death of George Floyd and declares that “this is not a race problem.” He goes on to blame politicians, Hollywood, canceled TV series Live P.D., and “a bad police system" for the race issues and accusations of police brutality dominating today’s news cycle. According to Exotic, the only solution is to overhaul the system and “change laws and give this country back to the people,” and he believes he can lead such a movement.

“I have the platform,” writes Exotic. “I have the mouth. And I truely [sic] believe I can unite THIS nation without politics. But I need our President to stand against corruption and make this right and pardon me sooner than later, so I can be a live face of change.”

He then gives a directive to fans… “Start a movement on Trump’s Twitter to pardon me and give me a chance to help save America. Be my voice."

Joe Exotic (aka Joseph Allen Maldonado-Passage) became a household name earlier this year when Netflix released an eight-part documentary, Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. In 2019, Joe was convicted on 17 federal charges of animal abuse and 2 counts of murder for hire, for a plot to kill Big Cat Rescue CEO Carole Baskin. He is currently serving a 22-year sentence in federal prison.

In his original letter, Exotic detailed new evidence that “2 Assistant U.S. Attorneys, 2 FBI agents and a federal wildlife agent all conspired to commit perjury.” He also claimed he was being abused in prison, saying “I have scars from the skin coming off of my arms from being strapped in a chair so tight and so long just for demanding answers."

The new episode of the Josh Belcher Uncharted Podcast is available now at https://anchor.fm/joshbelcheruncharted.

The Josh Belcher Uncharted Podcast covers entertainment, music and comedy. Previous guests include Charlie Daniels, John Schneider, Mickey Dolenz, Caroline Jones, Uncle Si Robertson, Victoria Jackson, James Burton, Henry Cho, Matisyahu, Steve Wariner, Dusty Slay, Heather McDonald, Alice in Chains’ William Duvall, Jeff Allen and many more.

Connect with the Josh Belcher Uncharted Podcast:
https://www.facebook.com/JBUPod/
https://www.instagram.com/jbupod/

Brian Mayes
Nashville Publicity Group
+1 615-771-2040
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter


Source: EIN Presswire

Courage Igene Prays For Covid-19 Patients

Courage Igene Prays For Healing & Comfort For Everyone Sick

DALLAS, TEXAS, UNITED STATES, July 30, 2020 /EINPresswire.com/ — In a special time of prayer with some of his Intercessors, Courage Igene; Senior Pastor of All Nations Churches prayed for God to heal all those sick of the deadly virus. He used the following scriptures as his basis for the prayer;

Jeremiah 17:14, Isaiah 53:5, Matthew 12:15

Courage Igene emphasizedthe need to put our trust and faith in God alone.; He says; "In continuation of our prayer for healing…today we specifically pray for those affected by the demonic virus…we declare their healing from it now in Jesus name."
He continued;
"We pray for all Healthcare workers, doctors, nurses, pharmacists, caregivers, 1st responders, fire fighters, and all volunteers risking their lives everyday to treat the sick…supernatural protection and preservation is their portion in Jesus name.

The plague is expunged by fire and sent back to hell in Jesus name.

We declare Dallas, Arizona, New York, Entire United States, Africa, Jamaica, Europe, Asia, Middle East, Completely FREE of this foul devil in Jesus Precious Name!!!

Courage Igene is known for his fiery delivery of his messages and known for his compassion for the sick and poor.

He embarks on regular street outreaches to help those in need.

He is hosting a Global Day of Prayer…Tuesday August 18, 2020 @ 2pm on Facebook live.

He can be reached at
Pastorcourage@jgmsite.org

Courage Igene
Courage Igene
+1 214-335-2380
email us here


Source: EIN Presswire

Afghan & Iranian Women Take Top Honors in Religious Freedom & Business Film Festival

Women's Religious Freedom & Business Film Festival & Awards, Aug. 1

Women’s Religious Freedom & Business Film Festival & Awards, Aug. 1

Long Road to Freedom (Grand Prize - Live Action)

Long Road to Freedom (Grand Prize – Live Action)

District 18 (Grand Prize - Animation)

District 18 (Grand Prize – Animation)

Festival Shows Inclusivity & Multi-Faith Collaboration in the Marketplace and Society. Other Finalists from Canada, India, Jordan, Lebanon, Tunisia,
UAE, US

In an age when there is an urgent need for inclusion and appreciation of diversity, this film competition has empowered new voices from around the world to contribute to the discussion.”

— Dr. Brian Grim, President Religious Freedom & Business Foundation

WASHINGTON, DC, UNITED STATES, July 29, 2020 /EINPresswire.com/ — On August 1, 2020, 1:00 PM Eastern US Time, Empower Women Media and the Religious Freedom & Business Foundation will host an online film festival and award ceremony to honor and celebrate the 2020 winning films. Registration for the film festival is now open.

Long Road to Freedom by Mariya Dostzadah Goodbrake (Afghanistan and US) took the grand prize in the live short film category. District 18 by Maral Karee (Iran and Canada) claimed grand prize for the best animated short film.

In Long Road to Freedom, Mariya shares her story of immigration to Canada and then the US, where she and her team – in collaboration with local businesses in Kansas City – empower refugees and promote freedom of belief through in Kansas City through Global FC, a football/mentoring program that bridges diverse cultures to come together, forming just communities where all are free to be fully-known and fully-loved in pursuit of their God-given purpose and potential.

District 18 is the story of a young woman living in a society where diversity is shunned, but she longs for freedom of belief. She finds it in a land where Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights is celebrated: Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion.

The short films are artful and compelling explorations of the impact of freedom of religion and belief (FoRB) in the workplace and community. Whether inspired by real-life events or fictional stories, animated, or experimental, the films thoughtfully seek to affirm that FoRB is good for
business and thriving communities.

“In an age when there is an urgent need for inclusion and appreciation of diversity, this film competition has empowered new voices from around the world to contribute to the discussion,” says Brian Grim, president of the Religious Freedom & Business Foundation, cosponsor of the competition. “I look forward to showcasing these stories in the months to come, especially in support of religious inclusion in workplaces worldwide,” Grim added.

“We are passionate about empowering women to create media for their mission," said Shirin Taber, Director of cosponsor Empower Women Media. "I am thrilled to see women sharing their religious freedom stories and expanding their outreach to some of the toughest places in the world."

The finalists include: Her Factor, a film arguing for women’s empowerment in the Middle East by Ruba Abbassi and Hiba Eid (Jordan); Together as One by Sarina Faizy (Afghanistan), who tells her women’s empowerment and freedom of belief story under Taliban rule; and Freedom to Succeed by Lydia Sunberg (Hungary ) and Sage Taber (US) who share why immigrants and refugees need the freedom to contribute economically to their new society.

Empower Women Media invited 17 highly respected judges to review the short films for their storytelling and advocacy impact. Judges include Dr. Azza Karam, President of Religions for Peace, Robert Seiple, the first US Ambassador at Large for International Religious Freedom, and other leading voices for religious freedom.

In partnership with the Religious Freedom & Business Foundation, the top films will be presented before CEOS, United Nation partners, NGO and faith leaders at the Global Business & Peace Awards in Tokyo August 23-25, 2021. The Religious Freedom & Business Foundation has awarded each grand prize winner of the film competition $5,000 and a trip to Tokyo to present their short films prior to the 2021 Paralympic Games at the Global Business & Interfaith Peace
Awards.

This is the third annual Empower Women Film Competition sponsored by Empower Women Media in association with the Religious Freedom & Business Foundation (RFBF). The first competition was held at the start of the 2018 Paralympic Games in Korea where Love Has No Borders by Deborah Paul (UK) and Christy Anastas (Palestine and UK) took grand prize.

In 2019, the grand prize went to A Different Way, a film by Ambassador ’Sujay’ Suzan Johnson Cook and Lauren Merkley (US), which documented how Ambassador Sujay, who served as the United States Ambassador-at-Large for International Religious Freedom from April 2011 to October 2013, brought faith to the front lines as a 9/11 first responder in New York City.

All the winning and finalist films can be found here.

Brian Grim
Religious Freedom & Business Foundation
+1 410-268-7809
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Long Road to Freedom (Grand Prize – Live Action)


Source: EIN Presswire